గోదావరి మాత గొప్పతనాన్ని చాటిచెప్పేలా తీసిన ఈచిత్రాలు గోదావరి మహా పుష్కరానికే తలమానికంగా నిలుస్తాయి. ప్రతి చిత్రం మకుటాయమానం, అపురూపం.. ఈ చిత్రాలను మీరు ఆస్వాదించండి. పదిమందికీ పంచండి.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY